Δήλωση Απορρήτου  (PRIVACY NOTICE)   –  Όροι Χρήσης (TERMS OF USE) 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (PERSONAL DATA PROTECTION POLICY).

 

Tης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ».

 

1. Εισαγωγικά:

Η «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ» (Κοραή αρ.3, ΤΚ 10564, Αθήνα, τηλ. 0030-2103226244, email: info@eurocapital-partners.com), στην οποία ανήκει (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) ο ιστότοπος: https://eurocapital-partners.com/, δεσμεύεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

·       ότι σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών του ιστότοπου, των πελατών της, των εργαζομένων της, των συνεργατών της και των προμηθευτών της, κατά την τυχόν συλλογή/χρήση/επεξεργασία των προσωπικών  τους δεδομένων, 

·       ότι φροντίζει για τους ορθούς Όρους Χρήσης του ιστότοπου, εν σχέσει με τους χρήστες αυτού, που επικοινωνούν μαζί μας, 

·       ότι χρησιμοποιεί, μέσω cookies, μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και για την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας, που ο χρήστης επιλέγει.

·       ότι μεριμνά για την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με σκοπό την καλή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

 

2. Σε τί χρησιμεύουν τα κείμενα αυτά:

·       Η Δήλωση Απορρήτου / Όροι Χρήσης αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστότοπου https://eurocapital-partners.com/ και καθορίζει τα όρια συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε από τους χρήστες ή που οι χρήστες μας παραχωρούν (δίνοντας τα στοιχεία τους σε εμάς: είτε με τη συμπλήρωσή τους στη φόρμα επικοινωνίας του mail μας, info@eurocapital-partners.com, είτε αλληλοεπιδρώντας μαζί μας στους λογαριασμούς των social media της «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ», που αναφέρονται στο κάτω μέρος του ιστότοπου).

·       Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά στη συλλογή, επεξεργασία, χρήση των τυχόν προσωπικών δεδομένων χρηστών, πελατών μας, εργαζομένων μας, συνεργατών μας και προμηθευτών μας, με σκοπό να διασφαλιστούν όλοι αυτοί ότι η «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ» ενεργεί με τρόπο ασφαλή και αξιόπιστο και σύμφωνα με τους ορισμούς της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 ΕΕ) και της εθνικής νομοθεσίας (Ν.4624/2019). Με αυτήν την Πολιτική, τα παραπάνω Υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται επαρκώς για το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, για τον τρόπο επεξεργασίας, το χρόνο αποθήκευσης, τη διαβίβασή τους, τα δικαιώματα που έχουν για την επεξεργασία αυτή κλπ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 ΓΚΠΔ. 

3. Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ» είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.7 του ΓΚΠΔ 679/2016, αφού προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας του και αποφασίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας αναφέρονται παραπάνω υπό αρ.1.

4. Κατά τη χρήση από εσάς του ιστότοπου https://eurocapital-partners.com/ , δυνατόν να σας ζητήσουμε να μας δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες («δεδομένα»), χρήσιμες για την ταυτοποίηση ή την αναγνώρισή σας, με σκοπό είτε την επικοινωνία μαζί σας είτε την εξυπηρέτηση μαζί σας. Έτσι: 

(α) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας, μέσω της δνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eurocapital-partners.com, καλείστε να καταχωρήσετε: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, θέμα και το κείμενο του μηνύματός σας. Και όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο μας, δυνατόν να συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες, όπως: cookies και δεδομένα σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης στον ιστότοπο μας (όπως διεύθυνση IP, τύπος browser, ιστότοποι που επισκέπτεστε, ώρα και η ημερομηνία επίσκεψης, ταχύτητα της σύνδεσης, άλλες βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και άλλα διαγνωστικά δεδομένα). Ενώ: 

(β) κατά την προσυμβατική ή συναλλακτική σχέση σας μαζί μας, θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, χρήσιμες για την ταυτοποίηση ή την αναγνώρισή σας, με σκοπό είτε την επικοινωνία μαζί σας είτε την εξυπηρέτησή σας, και άλλες που είναι αναγκαίες από τη σχετική νομοθεσία περί χρηματιστηρίου και λειτουργίας των ΑΕΕΔ. Τέτοια είναι: ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό), πατρώνυμο (υποχρεωτικό), ΑΔΤ (υποχρεωτικό), ΑΦΜ (υποχρεωτικό), Δ.Ο.Υ. (υποχρεωτικό), email (υποχρεωτικό), τηλέφωνο επικοινωνίας (υποχρεωτικό), διεύθυνση (υποχρεωτικό), πόλη (υποχρεωτικό), επάγγελμα, ηλικία, αίτημα ή ερώτημα. 

(γ) Παράλληλα, σας καλούμε να μας δηλώσετε εάν συμφωνείτε/συγκατατίθεστε να λαμβάνετε newsletters της «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ»  με προωθητικές ενέργειες των προϊόντων και υπηρεσιών μας, συμφωνία/συγκατάθεση που μπορεί ελευθέρως να ανακληθεί οποτεδήποτε με ειδική επιλογή στο τέλος του newsletter.

 

5. Σκοποί/Νομικές βάσεις επεξεργασίας: Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από την «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ» μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο: 

(α) για τους σκοπούς εκπλήρωσης της συμβατικής μας σχέσης (6 παρ.1β’ ΓΚΠΔ), εάν είστε πελάτης μας (ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Σ.Ε.Κ.Α και ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ), 

(β) για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και τον εντοπισμό και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, εάν είστε χρήστης του ιστότοπου, (γ) για τη συμμόρφωση μας με τις υποχρεώσεις της βάσει της φορολογικής, χρηματιστηριακής και εν γένει κείμενης νομοθεσίας, 

(δ) για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε (6 παρ.1στ’ ΓΚΠΔ), 

(ε) για την επικοινωνία με το χρήστη ή τον πελάτη μας, ως Υποκείμενα, και για προωθητικούς σκοπούς (οπότε και, νόμιμη βάση επεξεργασίας συνιστά η συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, όπου αυτό προβλέπεται, και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε βάσει των δικαιωμάτων σας εκ του ΓΚΠΔ, όπως αναφέρονται κατωτέρω). Σημειώνουμε ότι, με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου μας, συναινείτε στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα, ενώ, σε κάθε περίπτωση, με τη συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου μας, θεωρείται ότι αποδέχεστε τη Δήλωση Απορρήτου μας.

(στ) για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας και τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων. 

 

6. Πρόσβαση/Αποδέκτες των δεδομένων: 

(α) Πρόσβαση στα προσωπικά́ δεδομένα, τα οποία συλλέγονται στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών, έχει το εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό́ της εν λόγω διαδικασίας προσωπικό́ της «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ», το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή́ επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Κάθε Υποκείμενο γνωρίζει και συναινεί να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του οι εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί συνεργάτες της   «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ»  και τα  στοιχεία του να  ανταλλάσσονται με τα πρόσωπα αυτά, εφόσον η ανταλλαγή είναι απαραίτητη για την ορθή εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης με το Υποκείμενο ή με το συνεργάτη μας. Στις περιπτώσεις αυτές, η «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ» παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους, στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει η νομοθεσία. 

(β) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η  «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ»  κοινολογεί τα δεδομένα σε τρίτα μέρη, η δε κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση της μεταξύ τους σύμβασης ή εφόσον είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή της «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ»   με τις έννομες υποχρεώσεις της ή εφόσον είναι αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων της, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών της αξιώσεων (νομικός σύμβουλος). 

(γ) Κάθε Υποκείμενο δηλώνει ότι αποδέχεται ότι τα στοιχεία  του μπορεί να σταλούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ», που αναλαμβάνουν εργασίες σχετικές με τη λειτουργία της συμβατικής μας σχέσης (λογιστές) ή προς εξυπηρέτηση του Υποκειμένου. Παράλληλα, τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου ενδέχεται να διαβιβάζονται σε δημόσιες Αρχές, ανεξάρτητες Αρχές κλπ. (πχ Αστυνομικά τμήματα, Εισαγγελικές Δικαστικές, Φορολογικές, Τελωνειακές αρχές, την ΑΠΔΠΧ κλπ.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.  

 

7. Διαβίβαση των δεδομένων: Δεν θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες Υποκειμένων σε τρίτους εκτός της χώρας και με κανέναν τρόπο, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα.  

(α) Εάν είστε συμβατικός πελάτης μας, τόπος επεξεργασίας των δεδομένων ορίζεται η Ελλάδα.

(β) Ωστόσο, τα δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές εκτός Ελλάδας (αλλά σε περιβάλλον εφαρμογής του 679/2016 Κανονισμού GDPR ), όπου όπου οι νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων πιθανόν να διαφέρουν (και διαφέρουν) από αυτούς που ισχύουν στην ελληνική και ενωσιακή επικράτεια. Ο ιστότοπος  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα των χρηστών της απολαμβάνουν επαρκούς ασφάλειας, σύμφωνα με την παρούσα, και δε διαβιβάζονται σε  τρίτες  χώρες εκτός ΕΕ  ή  σε  διεθνείς  οργανισμούς, που δεν απολαμβάνουν απόφαση επάρκειας για την προστασία των π.δ., εκτός αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων και των άλλων πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση η «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ»  θα στηρίζεται στις παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις (άρθρο 49 ΓΚΠΔ, και ιδίως: συναίνεση «Υποκειμένου» για τη διαβίβαση, διαβίβαση απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ» και αντισυμβαλλόμενου της, ως Υποκειμένου, διαβίβαση απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης που συνήφθη προς όφελος του Υποκειμένου κλπ).

 

8. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας δεδομένων: Η «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ»  επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται από το είδος των δεδομένων: 

(α) Όσες πληροφορίες απαιτούνται για τη συμβατική μας σχέση, αυτές διατηρούνται για όσο χρόνο είστε ενεργός  πελάτης μας (όταν δεν έχετε ζητήσει διαγραφή του ΑΜ σας), με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών σας και των αιτημάτων που μας υποβάλλετε, τη διαχείριση της συναλλακτικής μας σχέσης, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας (εφόσον έχετε συγκατατεθεί σε αυτό). (β) Όσες πληροφορίες μας παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης, χωρίς να προχωράτε σε σύναψη συνεργασίας μαζί μας, αποθηκεύονται μέχρι να ικανοποιηθεί/διεκπεραιωθεί το αίτημά σας ή για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας (εφόσον έχετε συγκατατεθεί σε αυτό). Μετά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, η Επιχείρηση δύναται να εξακολουθήσει να κρατά και επεξεργάζεται τα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της, είτε εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία είτε και  μέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη (απώτατη παραγραφή του ΑΚ).

 

9. Δικαιώματα Υποκειμένων: Κάθε Υποκείμενο έχει τα εξής δικαιώματα: ανάκληση συγκατάθεσης, πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμός επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και διαγραφή και φορητότητα,  πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας (πχ 20 παρ.3 ΓΚΠΔ). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας, που υπάρχει διαθέσιμη στα γραφεία μας, είτε με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση:    «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ» (Κοραή αρ.3, ΤΚ 10564, Αθήνα, τηλ. 0030 2103226244), είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eurocapital-partners.com. Σχετικές πληροφορίες για την ενέργεια, που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, παρέχεται δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓΚΠΔ, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ.3-4 ΓΚΠΔ). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το «Υποκείμενο» έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε εγγράφως (δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr). 

 

10. Ασφάλεια: (α) Η, εμπεριεχόμενη στο παρόν, Δήλωση Απορρήτου  ισχύει μόνο για τον ιστότοπό μας. Δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για ενέργειες τρίτων, τις οποίες δεν ελέγχουμε. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, για τις Πολιτικές Προστασίας και τους Όρους Χρήσης  των οποίων δεν ευθυνόμαστε, γι’ αυτό και πρέπει να ανατρέχετε στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στους λογαριασμούς των social media της «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ», που αναφέρονται στο κάτω μέρος του ιστότοπου μας και κοινοποιείτε πληροφορίες σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο της «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ» και υπόκεινται στους Ορους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου αυτών των τρίτων. 

(β) Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ  (κρυπτογράφηση ασφάλεια δικτύου και ηλεκτρονικών αρχείων, ψευδωνυμοποίηση κλπ),  προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. 

(γ) Εφαρμόζουμε στον ιστότοπο μας (Φόρμα Επικοινωνίας Πελατών) το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση στα 256 bit, το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών σας στοιχείων.

 

11. Cookies: Η «EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ» στην ιστοσελίδα της κάνει χρήση μόνο των παρακάτω τεχνολογιών cookies:

 

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΡΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΤΥΠΟΣ

pll_language

Polylang

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της προτιμώμενης γλώσσας του επισκέπτη και ορίζει τη γλώσσα ανάλογα στον ιστότοπο, εάν είναι δυνατόν.

1 year

HTTP

 

Κατηγορία: Προτιμήσεων 

Τα cookies προτιμήσεων επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισης του ιστότοπου, τη γλώσσα που προτιμάτε ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

 

12. Λοιπά:

(α) Δε συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο, χωρίς να επαληθεύεται γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.

(β) Σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε την παρούσα ανά πάσα στιγμή. Μετά από κάθε τροποποίησή της, θα τίθεται στο τέλος η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης.

 

Ενημέρωση 7/2022

 

Email        info@eurocapital-partners.com
Phone        00302103226244
Facebook        @ eurocapital-partners
Instagram        @ eurocapital-partners
Κοραή 3, Τ.Κ.105 64, Αθήνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
© 2022 Eurocapital Partners. All Rights Reserved.
WEB DESIGN & DEVELOPEMENT WITH ♥ BY FABULOUS